Vedtægter er revideret 21. august 2021 efter godkendelse på årets generalforsamling. 

 

Foreningens navn

§1.

Foreningens navn er »Ø - Kvarterets Grundejerforening«. Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

Foreningens formål

§2.

Foreningens formål er, at varetage alle de forpligtelser, der er pålagt området med hensyn til vedligeholdelse og drift af veje, stier, legepladser, grønne områder og signalforsyningsanlæg. Foreningen varetager endvidere medlemmernes interesser på disse punkter, bl.a. ved forhandlinger med offentlige myndigheder m.v.

Foreningens medlemmer

§3.

Ejerne af ejendommene i udstykningsområdet syd for Årøsundlandevej og øst/vest for Lundingvej jfr. byplanvedtægt nr. 14 +25 + 27 er ifølge tinglyst deklaration pligtige at være medlem af foreningen. Foreningen er pligtig til på forlangende fra Haderslev kommune at udvide grundejerforeningen til at omfatte andre ejendomme og andre udstykninger i Starup/Lunding-området. Som medlemmer kan endvidere herudover efter generalforsamlingens godkendelse optages ejere af ejendomme, der er beliggende indenfor foreningens geografiske område. l tilslutning til nye udstykninger skal bestyrelsen forelægge for generalforsamlingen, om der skal ske en udvidelse af bestyrelsen, jfr. §11. Såfremt en ejendom skifter ejer, er den nye ejer pligtig at være medlem af foreningen. Ved afhændelse af en ejendom ophører medlemskabet, og det udtrædende medlem har intet krav overfor foreningen eller dennes formue. Ejes en ejendom af flere i forening hæftes solidarisk overfor foreningen for kontingenter m.v.

Medlemmernes pligter

§4.

Det påhviler de enkelte medlemmer selv at renholde de i området værende private boligveje i overensstemmelse med forskrifterne i lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4.11.2015 om private fælles veje. Der henvises navnlig til lov om private fælles veje og § 44 og lovbekendtgørelse nr.714 af 9.11. 1997 om vintervedligeholdelse og renholdelse §§ 11 – 14.

Overtagelse af veje m.m.

§5

Grundejerforeningen overtager først forpligtelser og rettigheder vedrørende nye veje og stier, fællesarealer, grønne områder m.v. efter afholdt afleveringsforretning med Haderslev kommune.

Tinglyst deklaration

§6.

Med hensyn til områdets karakter, facadeudformning, udendørsantenner, forsyningsledninger, adgangsforhold, hegn og beplantninger, almindelige bestemmelser, dispensationer, frist for bebyggelse m.v. henvisestil deklaration af 29. marts 1974, tinglyst på matr.nr. 618-709 alle Vandling ejerlav, Haderslev købstad, den 8. april 1974, samt de lignende deklarationer, der senere vil blive tinglyst på nyudstykkede ejendomme i områder, hørende under grundejerforeningen.

Signalforsyningsanlægget

§7.

Signalforsyningsanlægget med hovedledninger tilhører foreningen og vedligeholdes og fornyes af denne, dog at de på de tilsluttede ejendommes grund beliggende ledninger vedligeholdes af ejerne. Foreningen kan af Haderslev kommune pålægges at tilslutte yderlige grundejere, uden at dette dog må medføre udgifter for foreningen, dog således at foreningen ikke kan pålægges at drive og vedligeholde mere end et anlæg.

Hovedkloak- og detailkloak-forsyningen

§8.

Med hensyn til kloakbidrag m.v. samt betalingen heraf for de enkelte medlemmer henvises til »Betalingsvedtægt for hovedkloakforsyningen« for Haderslev kommune, af 15. januar 1974, ikraft trådt bl.a. for området der berører nærværende forening den 1. april 1974 og »Betalingsvedtægt for detailkloakforsyningen« for Haderslev kommune af 28.10.1975, ikrafttrådt bl.a. for området der vedrører nærværende forening 1.10.1974.

Generalforsamling

§9.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

4. Godkendelse af foreningens reviderede årsrapport.

5. Indkomne forslag

6. Gennemgang af forslag til budget og kontingent med hensyntagen til forslag, der er vedtaget under pkt. 5.

7. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår og godkendelse heraf.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 11.

9. Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde skriftligt, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Kun medlemmer /ægtefæller/samlevere har adgang til generalforsamlingen. Særlig tilladelse kan dog gives af bestyrelsen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Foreningens ledelse

§10.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er legitimeret til med bindende virkning for samtlige medlemmer at foretage enhver for opfyldelsen af foreningens formål nødvendig disposition. l øvrigt kan bestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forbedrende eller rådgivende funktioner for bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøder i hvilke et flertal af bestyrelsens medlemmer skal deltage for at gyldig beslutning kan tages. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, ved stemmelighed får formandens stemme udslaget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen fører protokol over forhandlinger og beslutninger på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Referat af generalforsamlinger underskrives af generalforsamlingens dirigent og af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer af såvel den afgående som den nyvalgte bestyrelse. 3 medlemmer af bestyrelsen i forening, herunder formanden, tegner foreningen. Bestyrelsen kan meddele beløbsbegrænset prokura. Ved afhændelse, køb og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån tegner hele bestyrelsen.

Bestyrelsens valg

§11.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således:

l lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

Valg til bestyrelsen sker skriftligt, såfremt der opstilles flere end det antal medlemmer, der skal vælges, eller såfremt et af de tilstedeværende medlemmer måtte ønske dette. Genvalg kan finde sted.

Ved de enkelte valg kan stemmesedlen højst påføres lige så mange navne som det antal der skal vælges.

På hvert års generalforsamling vælges endvidere:

2 suppleanter til bestyrelsen.
2 revisorer.
1 revisorsuppleant.

Hvert matrikelnummer med dertil hørende anpart i veje og fællesarealer har en stemme, og alle beslutninger afgøres ved simpel flertal - om vedtægtsændringer se dog § 12.

Generalforsamlingen fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen hvor mange stemmer de matr.nr. der indeholder mere end én selvstændig bolig, f.eks. kæde/ klyngehuse, andelsbolig/ejerforeninger har i forbindelse med fremtidige afstemninger i foreningen og generalforsamlingen fastsætter endvidere hvordan de pågældende kontingent skal beregnes. Der kan tilknyttes særlige regler for stemmerettens udøvelse og særkontingenter.

Vedtægtsændringer

§12.

Vedtægtsændringer kræver fremmøde af mindst 50 % af foreningens medlemmer og vedtagelse af 2/3 af de fremmødte. Opnås det fornødne fremmøde ikke, skal bestyrelsen med 14 dages varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som kan vedtage vedtægtsændringer med 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Regnskab

§13.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Senest d. 15. februar afgives regnskabet af kassereren til revisorerne, der derpå har at foretage revision og at afgive det reviderede regnskab med på tegning om revisionens foretagelse og eventuelle revisionsbemærkninger til foreningens bestyrelse inden d. 1. marts. Kontingent til foreningen betales forud for et år ad gangen. Der betales et kontingent for hver udstykket grund, jævnfør § 3 og § 9 og dette betales af den på tidspunktet for den ordinære generalforsamling til enhver tid værende ejer. Kontingentet betales senest 4 uger efter opkrævningens modtagelse. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Hæftelsespligt

§14.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens aktiver.